Google hợp nhất các dịch vụ quảng cáo thành 3 thương hiệu mới

Google đã hợp nhất toàn bộ danh mục quảng cáo của mình thành ba thương hiệu – cụ thể là Google Ads, Google Marketing Platform và Google Ad Manager.Xem thêm