Bắt đầu khóa học miễn phí của chúng tôi để khám phá những gì cần thiết để bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp trực tuyến thành công. Bạn cũng sẽ học cách xây dựng sự hiện diện kỹ thuật số, sử dụng thương mại điện tử, giữ cho doanh nghiệp an toàn trước tin tặc và gây chú ý tại địa phương.